Do nákupního košíku jste přidali %s knihy
Celková cena
Shrnutí objednávky
Kniha
Cena

x Kniha


Doprava

Celková cena

Podmínky používání

IDENTIFIKACE DAT

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu jsou uvedeny níže uvedené informace:

Společnost, na kterou tato webová stránka náleží, je společnost "The Story Tailors, SL", registrovaná na adrese c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 v Barceloně s číslem CIF: B-66606617 (DIČ: ESB66606617), zapsaná v obchodním rejstříku Barcelony do svazku 44989, list 213, list 473454, nápis 3ª.

Kontaktní e-mailová adresa: podpora@themagicofmyname.com

Informace obsažené na www.kouzlomehojmena.com představuje informační službu s různorodým sortimentem výrobků a produktů nabízených společností "The Story Tailors, SL" (dále jen "The Story Tailors") v oblasti osobních dětských literárních publikací. Prostřednictvím našeho webu, můžete získat přístup k různorodému sortimentu obsahu v rámci odvětví.

Použití webové stránky www.kouzlomehojmena.com, včetně pouhého vstupu, přisuzuje podmínku uživateli o dodržování ustanovení obsažených v dokumentu.

The Story Tailors, S.L může kdykoli upravit obsah, vzhled a strukturu www.kouzlomehojmena.com stejně jako tato ustanovení, bez předchozího upozornění.

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Přístup na webové stránky www.kouzlomehojmena.com požaduje souhlas s podmínkami používání, s jeho zásadami a právními informacemi, které jsou v současné době platné na této webové stránce a které mohou být změněny bez předchozího upozornění, pokud neexistují podstatné odchylky. Navigace nebo používání webových stránek a uvedených podpůrných kanálů spolu s označením a používáním kontrolních formulářů v různých formách předpokládá jednoznačné přijetí těchto podmínek.

Uživatel přistupuje na www.kouzlomehojmena.com pod svou výhradní odpovědností, zavazuje se používat webové stránky v souladu se zákonem a neprovádět žádné kroky, které by mohly poškodit reputaci, zájmy nebo práva The Story Tailors nebo třetích stran, stejně jako akce, které mohou přetížit, poškodit nebo deaktivovat webové stránky, servery a další počítačová zařízení. Uživatel bude zodpovědný za jakékoli škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku porušení této povinnosti. Přístup na www.kouzlomehojmena.com vyžaduje zásah provozovatelů třetích stran, proto může být tento přístup pozastaven, zrušen nebo nepřístupný kvůli okolnostem mimo naši kontrolu.

The Story Tailors neodpovídá za žádné škody nebo škody, které by mohly nastat. Je na uživateli, aby přijal vhodná opatření k odhalení a odstranění přítomnosti virů, červů nebo jiných prvků, které by mohly změnit jejich počítačové systémy.

Uživatel nesmí používat stránku jakýmkoli protiprávním nebo nevhodným způsobem a porušovat příslušné právní předpisy nebo povolení. Uživatel souhlasí s dodržováním všech pokynů, které jsou uvedeny v souvislosti s používáním stránky.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zdrojový kód, grafické návrhy, obrázky, fotografie, animace, software, audiovizuální obsah, text, jakož i informace, včetně rozlišovacích znaků nebo jiných práv průmyslového vlastnictví a obsahu shromážděného na www.kouzlomehojmena.com jsou chráněny v rámci příslušných legislativních zákonů o právech duševního a průmyslového vlastnictví ve prospěch The Story Tailors a úplné nebo částečné kopírování těchto webových stránek nebo jejich počítačového zpracování, veřejné komunikace, distribuce, šíření nebo modifikace není povoleno. Také transformace a jiné formy vykořisťování bez předchozího písemného svolení jeho majitele, The Story Tailors, v souladu s ustanoveními článků 8 a 32 druhého odstavce zákona o duševním vlastnictví.

Přístup nebo používání webu neznamená převod práv na využívání obsahu.

Uživatel může pouze a výhradně používat materiál, který se na této webové stránce objeví, pro osobní a soukromé použití, zakázáno je jakékoli komerční využití nebo nezákonné činnosti. Všechna práva vyplývající z duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena The Story Tailors.

The Story Tailors bude dohlížet na dodržování výše uvedených podmínek a správného používání obsahu prezentovaného na svých internetových stránkách, přičemž bude provádět veškerá občanská a trestní opatření, odpovídající v případě omezení nebo nedodržení těchto práv uživatelem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na webovou stránku nebo její použití neznamená, že sběr osobních dat je pro The Story Tailors prioritou. Uvádí se však, že v případě žádosti o uvedení osobních údajů, bude uživatel řádně informován v souladu s článkem 13 evropského nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) o obecném nařízení o ochraně osobních údajů prostřednictvím právního oznámení a zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje shromážděné z informačních formulářů nebo z nákupních procesů budou předmětem automatizovaného nebo smíšeného zacházení a budou začleněny do odpovídajících souborů, jejichž vlastnictví spadá pod The Story Tailors.

Sběr a automatizované zpracování osobních údajů je určeno k zachování smluvního vztahu, který se společností The Story Tailors může být vytvořen, stejně jako k řízení, správě, informování, poskytování a zlepšování služeb, které se uživatel rozhodne uzavřít.

V zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobný dokument doplňující tento o podrobnosti ošetření dat a účelu údajů, které nám můžete poskytnout.

The Story Tailors přijalo technická a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti dat a zabránění jejich změnám, ztrátám, zacházení nebo neoprávněnému přístupu s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze uložených údajů a rizikům kterým jsou vystaveny, ať už pocházejí z lidské činnosti nebo z fyzického či přírodního prostředí. Budou přijata technická a organizační opatření, která usilují o dosažení základních cílů z hlediska bezpečnosti, jako jsou: důvěrnost, chápaná jako omezení přístupu neoprávněných osob k informacím; integrita, chápaná jako zachování spolehlivých a kvalitních informací a dostupnost, chápaná jako záruka přístupu k informačnímu systému na žádost oprávněného uživatele.

Tato část nepřebírá žádnou odpovědnost za nepravdivost poskytnutých informací a může a nemusí upustit od opatření vyplývajících z těchto akcí.

Konečně, společnost The Story Tailors, vám může poslat e-mail, který obsahuje newsletter s informacemi o dostupných nabídkách a slevách, které pro Vás mohou být zajímavé, ale je k tomu vyžadován Váš souhlas.

COOKIES

Veškeré informace týkající se souborů cookie, které využíváme na webových stránkách www.kouzlomehojmena.com jsou v našich zásadách ochrany soukromí a cookies. (Obsah cookies naleznete v zásadách ochrany osobních údajů).

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Kontaktní údaje odpovědného/zástupce:

"The Story Tailors, S.L." s adresou C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, Barcelona 08012 s číslem CIF: B-66606617. E-mail pro zákaznický servis je podpora@themagicofmyname.com.

Účel zpracování: Řízení nákupu personalizovaných vzdělávacích literárních publikací pro děti a případně zpravodajů.

Legitimita: Prostřednictvím jednoznačného souhlasu, když jsou přijaty právní podmínky našeho webu.

Příjemci: Údaje nebudou zasílány třetím stranám, s výjimkou případů legální povinnosti nebo úkolů, které jsou nezbytné k plnění smluvní zakázky.

Za tímto účelem Vás budeme informovat, že Vaše údaje, pokud to bude nezbytně nutné, budou sdělovány tiskárnám a poštovním službám v rámci jejich geografického vymezení, aby bylo možné produkt vyrobit, odeslat a provést další následující kroky.

Stejně tak elektronické informační zprávy nebo zpravodaje jsou zprostředkovány prostřednictvím společnosti Email Marketing Mailchimp.

Práva: Zákazníci mohou uplatnit právo na přístup, opravu, námitku nebo smazání na adrese uvedené v informacích (adrese sídla, e-mailem nebo na adrese zmíněné na začátku), jakož i prostřednictvím naší webové stránky. Smluvní strany rovněž informují o právu zúčastněných případně požadovat možnost převedení svých údajů, které se provádí, když účel již neexistuje, nebo vznést konkrétní námitku vůči ošetření dat.

Zainteresovaná strana nebo osoby podílející se na obchodu mají právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Zákazník nebo dotčený uživatel má právo obrátit se na agenturu pro ochranu údajů, což je subjekt, který spravuje jakékoli aspekty týkající se uplatňování pravidel ochrany údajů a kde se může uživatel hlásit nebo obhajovat své zájmy v případě, že to považuje za vhodné. Webová stránka je www.agpd.es.

Původ: zdroj je zainteresovaná strana, její opatrovník nebo rodiče. Údaje jsou určeny k základní identifikaci, na základní úrovni s obecným charakterem.

Ochrana dat: Údaje budou uchovávány tak dlouho jak dlouho bude trvat vzájemný zájem stran, vzhledem k platnosti vztahu nebo souhlasu. Údaje zůstanou v obchodním styku v souladu s povinnými předpisy, dokud nebudou překročeny předepsané lhůty.

Mezinárodní transfery: V současné době nejsou realizovány.

Další informace: Informační kanály:

1º.- Email: podpora@themagicofmyname.com

2º.- V samotném zařízení. C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona.

3º.- Prostřednictvím našich právních textů uvedených na webové stránce www.kouzlomehojmena.com, konkrétně v sekcích "Podmínky používání", "Zásady ochrany osobních údajů" a kontaktních formulářích.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

The Story Tailors neodpovídá za žádné škody nebo ztráty, které by mohly vzniknout v důsledku použití obsahu webové stránky, přičemž výhradní odpovědnost nese uživatel, který k nim přistupuje.

Story Tailors není zodpovědný přímo, nepřímo nebo jako dceřiný podnik za škody a ztráty jakékoliv povahy vyplývající z uzavření smlouvy s přizpůsobitelným obsahem. Není tedy zodpovědný za umístění fotografií nebo obsahu, které porušují práva duševního a průmyslového vlastnictví nebo za porušení práva jakékoliv oblasti, za kterou je odpovědná fyzická osoba, která tyto služby zadává, a která se zavazuje legálně přistupovat k obsahu použitému při přípravě předmětu smlouvy, jejichž použití bude výhradně soukromé.

Zodpovědnost za chybné sémantické, gramatické nebo pravopisné chyby zavedené dodavatelem při přípravě smluvního produktu nese zodpovědnost dodavatel. Smluvní strana se zavazuje nezveřejňovat tyto chyby tím, že by za tuto akci obviňovala The Story Tailors.

 

Ve stejném smyslu společnost The Story Tailors neodpovídá za možné škody, které mohou vzniknout použitím zastaralé nebo vadné verze prohlížeče, přerušením spojení, ke kterým dochází během přenosu dat, počítačových virů, poruch nebo odpojení provozu telematického systému, zablokování způsobené nedostatky nebo přetížením telefonních linek, stejně jako za škody způsobené třetími stranami prostřednictvím neoprávněného zásahu.

Stránka The Story Tailors obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které mohou být pro uživatele zajímavé. The Story Tailors nepřebírá žádnou odpovědnost za tyto odkazy a nemůže zaručit dodržování příslušných zásad ochrany osobních údajů, a proto uživatel přistupuje k obsahu výše uvedených webových stránek za podmínek použití, které jsou zde stanoveny a nese za ně výlučnou odpovědnost. The Story Tailors nepřebírá zodpovědnost ani za kontakty, které uživatel vytvoří s potenciálními spolupracovníky prostřednictvím svých bannerů.

Story Tailors není zodpovědný za porušení jakéhokoli platného pravidla, které může vzniknout uživateli při přístupu na web www.kouzlomehojmena.coma/nebo při použití informací obsažených v něm.

Nemáme žádnou odpovědnost za ztráty, škody nebo výdaje (včetně ztráty či zisku), které vznikly přímo nebo nepřímo z jakéhokoli selhání nebo zpoždění při plnění jakýchkoli závazků vyplývajících z těchto podmínek z důvodu jakékoli události nebo okolností mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně ale nikoliv výhradně, stávek, průmyslových akcí, selhání napájecích zdrojů nebo zařízení, vládních opatření a podobně.

Story Tailors si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit nebo odmítnout přístup jakéhokoli uživatele k obsahu omezeného přístupu za jakýchkoli okolností.

 

ODKAZY

Odkazy, ke kterým lze přistupovat na webovou stránku třetí strany, mají specifický účel, čímž je poskytnout uživateli další zdroje informací, které by mohly být zajímavé.

The Story Tailors se snaží přezkoumat obsah svých odkazů. Nicméně je nemožné vždy přezkoumat všechen aktuální obsah navrhovaných odkazů. Z tohoto důvodu žádáme o spolupráci uživatelů, kteří mohou reagovat na současnou legalitu, morálku nebo veřejný pořádek, a to prostřednictvím následujícího e-mailu: podpora@themagicofmyname.com.

The Story Tailors využívá sociální sítě k propagaci svých událostí, služeb a produktů, aby tak dosahovalo co největšího počtu příjemců, avšak stejně tak pro sociální síť jsou vytvořeny právní podmínky.

 

ODPOVĚDNOST

Stručně řečeno, uživatel je výhradně zodpovědný za používání služeb, obsahu, odkazů a hypertextů uvedených na webové stránce www.kouzlomehojmena.com.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné různými formuláři na webové stránce podléhají podmínkám obsaženým v našich zásadách ochrany soukromí a aktuálním dokumentu. Tyto dva texty se doplňují.

Používáme pouze osobní údaje, které můžeme shromáždit o uživateli, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou zásadní součástí těchto smluvních podmínek, takže je důležité, abyste si je přečetli. Přijímáním těchto smluvních podmínek uživatel také přijímá a souhlasí s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

UKONČENÍ

Stránku můžeme odstranit nebo přestat poskytovat jakékoliv služby dostupné prostřednictvím stránky kdykoli, dle vlastního uvážení, z jakéhokoli důvodu.

Přístup na stránku můžeme kdykoli přerušit na základě vlastního uvážení, kdykoli s předchozím oznámením nebo bez předchozího upozornění.

 

REZERVACE

The Story Tailors si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny a aktualizace informací obsažených na webových stránkách nebo v konfiguraci a prezentaci. Rovněž si vyhrazuje právo dočasně a bez předchozího upozornění pozastavit přístup na internetovou stránku z důvodů případné potřeby a provádět údržbu, opravy nebo zlepšování.

The Story Tailors si vyhrazuje právo zahrnout nebo stáhnout celý web nebo část webových stránek, či jakýchkoliv informací podle vlastního uvážení.

V případě změny předchozích právních textů, se předpokládá jejich znalost uživatelem.

SMLUVNÍ PODMÍNKY:

Obecnosti

Ignorování nebo nedodržení obecných podmínek nezbavuje žádného zákazníka jeho dodržování. Stránka "The Story Tailors" je určena výhradně dospělým osobám a není povolena pro nezletilé osoby. Výslovně požadujeme, aby rodiče nebo zákonní zástupci přijali vhodná opatření, aby se zabránilo nezletilé osobě zaregistrovat a nakupovat. Registr předpokládá na straně klienta úplné a bezvýhradné přijetí podmínek.

Objednávky a specifikace

Potvrzení objednávky bude obsahovat podrobnosti o Vaší objednávce a ceně. V případě provedených chyb v objednávce, je vaší povinností nás co nejdříve kontaktovat a oznámit nám je. V opačném případě může dojít k nesprávnému dodání. Sdělení o chybách po uplynutí 20 hodin od přijetí objednávky nemůže být systémem přijato, jelikož byla objednávka již předána k tisku. V takových případech není společnost povinna provést vrácení. Maximální lhůta pro reklamaci objednávky je 90 dní od odeslání zásilky, protože po této lhůtě již není zachována zásilka v databázi.

Snažíme se co nejpřesněji znázornit a popsat jakékoliv naše produkty, které jsou zobrazeny na našich stránkách a v sekci náhledu, ale nemůžeme zaručit, že barvy dodávaného produktu budou přesně shodné s barvami na monitoru počítače nebo na obrazovce mobilního zařízení v náhledu.

 

Podmínky doručení

Abychom naše služby prováděli co nejlépe, www.kouzlomehojmena.comsnažíme se Váš osobní příběh doručit co nejrychleji. Dostupné metody přepravy jsou standardní a expresní. Předpokládaný čas doručení je přibližně 15 pracovních dnů od data nákupu standartní přepravou a 10 pracovních dnů expresní. Období přípravy personalizované knihy závisí převážně na vytíženosti třetích stran odpovědných za tisk a dopravu.

Místo dodání bude zobrazeno v objednávce. Standardním způsobem doručení (pokud není specifikována a dohodnutá jiná metoda) je běžná pošta. Děláme vše pro to, aby byla každá objednávka spravena, co nejdříve je to možné. Dodací lhůta by neměla být podstatou těchto podmínek. Neodpovídáme za žádné ztráty nebo výdaje, které by Vám mohly vzniknout v důsledku zpoždění při doručení objednávky.

Příjemce musí svůj produkt po dodání zkontrolovat a v případě, že byl v pořádku dopravcem doručen, podepíše adresát dokumenty přiložené k zásilce. Adresát nesmí odmítnout objednávku nebo část objednávky na základě pozdního dodání v objednávce, která se skládá z několika produktů. Pokud jsou produkty v době dodávky vadné nebo poškozené, musí uživatel poskytnout písemný popis škod nebo vad s dodáním příslušných důkazů.

Vyhrazujeme si právo odeslat objednávku v několika zásilkách. V případě, že bude objednávka rozdělena do více dodávek, bude každá představovat samostatnou zakázku. Pokud omylem objednávku nevyzvednete, nebudeme mít povinnost vrátit hodnotu nákupu.

 

Přijetí doručení

V době doručení v daný den, musí být adresát k dispozici, protože standardní kurýrní služba se pokusí o doručení pouze dvakrát. Po těchto pokusech zůstane balíček v kurýrní společnosti po dobu 7 dní. Pokud po uplynutí této doby uživatel balíček nevyzvedne, vrátí se nám, přičemž uživatel převezme náklady. Pokud je doručení odmítnuto nebo vráceno z důvodu nesprávné adresy, bude uživatel zodpovědný za náklady. Není-li v tomto období provedena reklamace, objednávka bude zrušena a právo na vrácení příslušné částky zrušeno, protože knihy byly zadány na objednávku a jsou jasně přizpůsobené.

Doprava

Nájem/koupě jakékoliv služby nebo produktu znamená souhlas s poskytnutím osobních údajů dopravnímu podniku, z dat které byly poskytnuty "The Story Tailors".

Za riziko ztráty a/nebo poškození při převozu zboží nese odpovědnost dopravní společnost.

V okamžiku převzetí zboží je předpokládáno, že byl dodací list podepsán. Pokud při převzetí zboží zjistí zákazník poškození balíku či samotného zboží, nedoručení kompletní zásilky nebo jakékoliv jiné pochybení, je nutné oznámit tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od obdržení zásilky, aby bylo možné situaci v případě potřeby řešit.

Platba

Všechny ceny zahrnují DPH. DPH se vypočítá na základě konečné hodnoty Vaší objednávky v českých korunách a v procentním podílu platném v době objednávky.

Platba je provedena prostřednictvím platební brány našeho poskytovatele (v současnosti debetní/platební karta nebo PayPal), v době zadání objednávky a okamžiku, kdy je schválena. V té době proběhne úplná platba a smlouva vstoupí v platnost. Brána, která spravuje platby prostřednictvím kreditní nebo debetní karty (Visa, Mastercard nebo American Express) je Adyen BV.

Uživatel souhlasí s tím, že všechny údaje, které nám poskytne, abychom mohli provést doručení objednávky, jsou správné a zvolený způsob platby je v jeho vlastnictví a že jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky nebo úvěrové možnosti k pokrytí platby a celkových nákladů objednávky.

Platba za všechny produkty se provádí prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb. Uživatel musí poskytovateli uvést své platební údaje a musí také přijmout dodatečné podmínky týkající se používání této služby. Nemůžeme přijmout a tím vyloučit v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy veškeré závazky plynoucí z Vašeho používání uvedeného externího poskytovatele plateb.

Pravidla pro vrácení a storno

Připomínáme, že produkty nabízené v našem obchodě jsou vyrobeny podle specifikací uživatele a jsou jasně přizpůsobené. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy, které se týkají dodání zboží vyrobeného v souladu se specifikacemi spotřebitele a uživatele, které vedou k jasně přizpůsobenému zboží.

Uživatel má právo zrušit objednávku pouze za následujících okolností:

1- Pokud jsme nebyli schopni doručit objednávku do 35 dnů od data objednávky z důvodů, které lze přičíst The Story Tailors

2- V případě vadných výrobků okamžitě po zjištění závady (s ohledem na to, že jste výrobek prohlédli co nejdříve po dodání).

Pokud bude objednávka zrušena za podmínek 1 nebo 2, budeme nést odpovědnost za veškeré náklady (včetně počátečních nákladů a zpětného doručení (pokud existují)) příslušné objednávky. Oznámení, s přáním zrušit objednávku, by měla být zaslána e-mailem na adresu podpora@themagicofmyname.com.

S výjimkou výše uvedených okolností žádné ustanovení těchto podmínek pro užívání neumožňuje uživateli právo zrušit nebo vrátit zpět produkty, které byly provedeny v souladu se specifikací a byly jasně přizpůsobeny. Uživatel musí vrátit každý produkt do původního obalu (který by měl být pro tento účel uchováván).

V případě vadného produktu musí prodávající postupovat podle potřeby - opravit, nahradit, snížit cenu nebo ukončit smlouvu, kroky, které budou pro spotřebitele a uživatele zdarma. Za tímto účelem musí spotřebitel předložit důkazy prostřednictvím e-mailu s fotografiemi, aby mohl vizuálně prokázat vadný výrobek. Pokud by se naskytly nedostatky, prodávající je za ně odpovědný do dvou let od dodání.

 

Všechna práva vyhrazena.

Online řešení sporů a konfliktů pro spotřebitelskou sekci podle článku 14 Nařízení (EU) č. 524/2013: Evropská komise poskytuje prostor pro online řešení sporů (ODR), na adrese zde:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace týkající se účasti na řízení o řešení sporů před rozhodčím orgánem.

 

© 2019 - "Tailor Story, S.L."

Všechna práva vyhrazena.